Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 11 mars

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 11 mars

Strandskyddsdispens för ”glamping”, detaljplan för Sandbäcken och detaljplan för Tullhollmssågen var några av ärendena på onsdagens nämndsammanträde. Beslut fattades också om att uppdra till förvaltningen en planutredning av området Önnerud.

Strandskyddsdispens för naturturism på Arnön

På södra sidan av Arnön vid Lilla Björnrukan har Happie Nation sökt dispens från strandskyddet för naturturism, eller en så kallad glamping. Åtgärden innebär att man ställer upp sex tält med trädäck i naturen och att privatpersoner sedan kan hyra dessa under sommarhalvåret. Utöver tälten iordningställas också matlagningsmöjligheter, hygienutrymmen, parkeringsplatser, avfallshantering och gemensamhetsytor. Säsongen pågår under maj till oktober och efter avslutad säsong återställs platsen i största möjliga mån för att sedan ställas iordning igen under nästkommande säsong.

Bygglov kommer att sökas senare, under förutsättning att dispens från strandskyddet vinner laga kraft.

Beslut: Strandskyddsdispens beviljas. För åtgärden gäller det särskilda skälet i miljöbalken att marken är utpekad som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Detaljplan för Sandbäcken – antagande

Området för denna detaljplan ligger centralt i Karlstad, mellan E18, Sandbäcksgatan, Tingvalla IP och Brigadmuseeet. Idag används området för parkering, hundrastgård och är viktig vid större arrangemang på Tingvalla idrottsplats. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att uppföra nya bostäder med en god gestaltning och med goda boendekvalitéer.

Beslut: Då denna detaljplan bedöms vara av större vikt godkände stadsbyggnadsnämnden planen som facknämnd och överlåter till kommunfullmäktige att göra det slutgiltiga antagandet.

Planutredning Önnerud

Under lång tid har det funnits ett stort bebyggelsetryck för exploatering med småhus kring Önnerud. Ett relativt stort antal småhus har också byggts i området och ytterligare förfrågningar finns. Det finns inget kommunalt vatten och avlopp i området men det finns idag en busslinje med glesare trafik. Ingen ytterligare kommunal service är tillgänglig idag. Området bedöms som attraktivt att utveckla för ett lantligt boende.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en bebyggelseutredning för Önnerud.

Detaljplan för Tullholmssågen – antagande

Området för denna detaljplan är ett tidigare industriområde mellan Tullhusgatan och Tullholmsviken, Packhusallen och Näbbgatan. Den framtagna detaljplanen syftar till att möjliggöra en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter, service och strandpromenad samt att utforma korsningen Packhusgatan – Tullhusgatan – Sjömansgatan som en ny urban trafiklösning. Planförslaget innebär drygt 1100 bostäder med centralt läge i Karlstad.

Beslut: Då denna detaljplan bedöms vara av större vikt godkände stadsbyggnadsnämnden planen som facknämnd och överlåter till kommunfullmäktige att göra det slutgiltiga antagandet.

Mer information:

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 054-540 47 07

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner