Gå direkt till innehåll
Karta över området för planprogrammet Ulleberg och Zakrisdal
Karta över området för planprogrammet Ulleberg och Zakrisdal

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden besvarade idag en motion om avgiftsfri parkering i centrum, lämnade bygglov för kontorsbyggnader vid Centralsjukhuset och godkände ett planprogram för Ulleberg och Zakrisdal. Nämnden fick också förslag på teman den första undersökningen till den digitala medborgarpanelen.

Nämnden besvarar motion att utreda avgiftsfri parkering i centrum

I en motion till kommunfullmäktige föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att införa två timmar avgiftsfri parkering i centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att det finns behov av en utredning då frågan till stor del blev belyst i motionen ”Utred parkeringssituationen i centrala Karlstad” där de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att införa p-skiva med en timmes avgiftsfri parkering utreddes. Då var berörda nämnder och bolag överens om att införande av p-skiva inte var aktuellt med hänsyn till ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Beslut: motionen avslås

Bygglov för solceller på fastigheten Domaren 12

Bostadsrättsföreningen i fastigheten Domaren 12, som ligger i Klara på Bryggaregatan, ansöker om bygglov för solceller på fastigheten. Förslaget innebär att solceller placeras på takfallet åt väster på byggnaden.

Beslut: bygglov beviljas

Bygglov för solceller på fastigheten Monitorn 5

Bygglov söks för att sätta upp solpaneler på fastigheten Monitorn 5 som ligger i hörnet mellan Södra kyrkogatan och Hamngatan. Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram. I gällande detaljplan är byggnaden även markerad med rivnings- och förvanskningsförbud.

Beslut: bygglov beviljas

Tidsbegränsat bygglov vid Centralsjukhuset Karlstad

Ett tidsbegränsat bygglov söks på fastigheten Blåklockan 19 som ligger inom Centralsjukhuset. Planen är att bygga en kontorsbyggnad i fyra våningar för tillfällig omplacering av administrativ personal. Tillbyggnaden föreslås uppföras i trämoduler med stående träfasader i mörkgrå kulör, tak av papp i skiffergrå och fönster i rött. Bygglovet som söks ska gälla i tio år.

Beslut: bygglov beviljas

Godkännande av planprogram för Ulleberg Zakrisdal

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till planprogram intill Ullebergsleden. Syftet med programmet är att peka ut platser för idrott, skola, förskola, handel/verksamheter med mera inom området. Området ligger i anslutning till större stadsutvecklingsområden som Katrineberg, Zakrisdal och Jakobsberg och kommer att få en viktig sammanlänkande roll när dessa områden är utbyggda.

Beslut: planprogrammet godkänns och uppdrag ges till förvaltningen att ta fram detaljplan för södra delen av området

Planuppdrag för skola i Vallargärdet

En planändring krävs för att kunna utöka skolans byggnader och fastighet i Vallargärdet samt ge byggrätt för de småhus som redan finns där. Den nuvarande detaljplanen är gammal och överensstämmer inte med verkligheten, något som kan rättas till i ett nytt planarbete.

Beslut: förvaltningen får i uppdrag att ta fram detaljplan

Uppdrag att ta fram planprogram för Norra Kronoparken

I området mellan Kronoparken och sjön Alstern finns frågor kring markanvändning, både vad gäller friluftsliv och ny bebyggelse. Kommunens arrendeområde Alstervik behöver utredas för att kunna ta ställning till framtida markanvändning. För att i ett sammanhang utreda förutsättningarna för att utveckla området bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att ett planprogram behöver arbetas fram.

Beslut: förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett planprogram

Namn på parkeringsplats på Orrhomen

Parkeringsplatsen på Orrholmen kommer att ändras för att stämma överens med befintlig detaljplan. I samband med detta behöver parkeringsplatsen ett namn. Rodret föreslås då det är namnet på kvarteret.

Beslut: parkeringsplatsen får namnet Rodret

Teman och frågor till digital medborgarpanel

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett digitaliseringsprojekt. Ett delprojekt syftar till att använda digitala kanaler för medborgardialog och att etablera en digital medborgarpanel. Under 2023 testas system och inriktning i ett pilotprojekt. Till dags dato har drygt 360 personer rekryterats och det är nu dags att förbereda för genomförandet av den första enkätundersökningen.

Förvaltningen har tagit fram föreslag på tre alternativa teman för kommande frågeomgångar i panelen:

Hållbar stadsutveckling

Attraktiva boendemiljöer

Trafikplanering

Beslut: förvaltningen arbetar vidare med temat attraktiva boendemiljöer

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.