Gå direkt till innehåll
Nya förskolan i Färjestad
Nya förskolan i Färjestad

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslutade under sitt möte om flera bygglov, bland annat för en ny förskola på Färjestad. Strandskyddsdispens gavs för en brygga på Bomstadbaden och förvaltningen fick flera planuppdrag, bland andra för norra Färjestad och ett område i Välsviken. Utöver detta fick nämnden en uppföljning av internkontrollplan, årsredovisning samt uppdatering av tillsynsplanen.

Byggsanktionsavgift för att ha börjat använda lokaler innan slutbesked.

På fastigheten Molkom 1:70 som ligger på Skolgatan i Molkom har bygglov beviljats för att ändra användningen av lokalerna till friskola och bostad. Lokalerna har tagits i bruk innan slutbesked har beviljats.

Beslut: byggsanktionsavgift ges men sätts ned med hälften

Bygglov för förskola i Färjestad

Vid Färjestadsskolan, på fastigheten Göken 2, ska en förskola byggas. Förslaget är en byggnad i två våningar med plats för 120 barn, fördelad på tre avdelningar. Byggnaden kommer att få fasader av tegel för att få en samstämmighet med Färjestadsskolan.

Beslut: bygglov ges

Strandskyddsdispens för brygga på Bomstad

Bomstadbaden Camping söker strandskyddsdispens för en brygga på fastigheten Bomstad 1:66. Bryggan kommer att vara i plast och bli cirka 100 meter lång med badstege. Den kommer att ligga i vattnen under sommaren och tas upp under resten av året. Bryggan kommer att vara tillgänglig för alla även de som inte bor på campingen.

Beslut: Dispens ges

Rivningslov för hamnkran

På fastigheten Herrhagen 1:1, Wermlandskajen, står en blå hamnkran. Kranen är idag inte i aktivt bruk men som ett landmärke och en möjlig framtida markör för Karlstads identitet som historisk hamnstad har den dock ett stort miljövärde.

Beslut: Rivningslov avslås

Uppdrag att ta fram detaljplan längs E18 vid Välsviken

I området norr och söder om E18 vid Välsviken finns önskemål om att arbeta fram detaljplaner för att utreda möjligheter för handel, verksamheter och tekniska anläggningar. Huvuddelen av planområdet är idag skogsmark, en del av skogen har nyligen avverkats på grund av barkborreangrepp.

Beslut: förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan

Uppdrag att ta fram detaljplan för del av Stodene

Idag bedrivs verksamhet på fastigheten Stodene 1:230. Denna verksamhet behöver utöka sina ytor för förvaring och önskar därför använda den angränsande kommunägda fastigheten Stodene 1:37. För att en markanvisning ska kunna göras behöver en detaljplan upprättas.

Beslut: förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan

26 Uppdrag att ta fram planprogram för norra Färjestad

Det finns ett flertal förslag och idéer kring hur delar av området skulle kunna utvecklas. Området är relativt centralt beläget och består idag av bland annat travbanan, Löfbergs arena och stora parkeringsytor. En detaljplan ska utreda möjligheterna för framtida användning av området

Beslut: förvaltningen får i uppdrag att upprätta planprogram

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.