Gå direkt till innehåll
Ett av byggnaderna som fick bygglov på Sandbäcken, även kallad Klara Park
Ett av byggnaderna som fick bygglov på Sandbäcken, även kallad Klara Park

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 14 december

Dagens nämnd gav bygglov till drygt 150 nya bostäder, varav 145 i flerbostadshus i Klara Park. Nämnden godkände även ett planarbetsprogram för de kommande två åren och gav därmed riktlinjerna för vilka detaljplanearbeten som ska prioriteras. Utöver detta lämnades flera bygglov och två detaljplaner antogs.

Uppdrag från KF – utredning om småskaliga VA-lösningar på landsbygden

Kommunfullmäktige gav i juni 2022 uppdrag att utreda vad som krävs för att kunna skapa fler bostäder på landsbygden. Ett särskilt fokus skulle läggas på att utreda möjligheterna att anordna småskaliga och kretsloppsanpassade VA-lösningar. Utredningen är nu klar för återrapportering och visar bland annat att en uppdaterad och aktuell vattentjänstplan skapar goda förutsättningar för strategiska beslut inom VA-området.

Beslut: Rapporten godkänns

Planarbetsprogram 2023-2024

Ett planarbetsprogram för åren 2023 och 2024 har arbetats fram. Programmet är ett instrument för att inrikta kommunens planverksamhet, att prioritera planläggningsinsatser och att samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och plangenomförande. Programmet ska beslutas av kommunfullmäktige.

Bland de mest prioriterade områdena finns Västra Jakobsberg, program för Karl den lX:s gata, Katrineberg och byggvision Molkom. Ett antal planarbeten kommer också att avslutas.

Beslut: Planarbetsprogrammet godkändes

Bygglov för sju enbostadshus

Bygglov söks för nybyggnad av sju delvis sammanbyggda enbostadshus på fastigheten Busterud 1:172. Bostäderna byggs samman i etapper om två och tre och byggnaderna får två våningar.

Beslut: Bygglov gavs

Bygglov för flerbostadshus i Sandbäcken

På fastigheten Sandbäcken 1:1 finns önskemål om bygglov för totalt sex flerbostadshus. Området kallas även Klara Park. Byggnaderna kommer att ligga i södra delen av stadsdelen Sandbäcken och angränsa till Brigadmuseum i norr.

De sex byggnaderna kommer att totalt få 145 bostäder fördelade på ett till fyra rum.

Beslut: Bygglov gavs

Tidsbegränsat bygglov för skola i Stockfallet

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om ett tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger på fastigheten Stockfallet 1:1. Ett tidigare tidsbegränsat bygglov har löpt ut och ansökan om förlängning har missats. Det innebär att en byggsanktionsavgift enligt lag ska tas ut.

Beslut: Bygglov gavs

Bygglov för bilanläggning i Hultsberg

På fastigheten Planeraren 2 finns önskemål att bygga en tvätthall, två byggnader med bilförsäljning och mindre verkstäder samt tillhörande personalrum. Hus ett, som är den största byggnaden, kommer att få tre våningar med en byggnadshöjd på 14 meter. Hus två kommer att få två våningar medan tvätthallen består av en våning.

Beslut: bygglov gavs

Bygglov för plattform med tak vid Centralstationen

Trafikverket ansöker om bygglov för ny plattform med tak samt ett antal tekniska anläggningar och ny infart till södra ingången av stationen.

Beslut: Bygglov gavs

Detaljplan för södra Dingelsundet, del två

Denna detaljplan har omarbetats och genomgått granskning vid flera tillfällen, senast efter det att Mark- och miljödomstolen upphävt beslutet att anta den. Senast var planen utställd för granskning april-maj 2022.

Södra Dingelsundet är under omvandling från tidigare fritids- till permanentboende. Planläggningens syfte är dels att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder, dels att göra strandområdet vid uddens södra spets mera tillgängligt.

Beslut: Detaljplanen antogs

Detaljplan för Våxnäs centrum

Denna plan gör det möjligt att utveckla Våxnäs centrum med nya ytor för framförallt centrumändamål och bostäder. Planen gör det möjligt att bygga på och bygga till befintliga byggnader i centrum. Dessutom gör den det möjligt att bygga nya byggnader på befintliga parkeringsplatser.

Beslut: Detaljplanen antogs

Namngivning av kastplan

Inom Solstadens sportcenter ska kastbanor anläggas och dessa behöver få ett namn.

Beslut: Namnet blir Solstadens kastplan

Namngivning av park och lekplats i Tullholmsviken

Arbetet med att anlägga en park och en lekplats inom det gamla KF-området har påbörjats och de båda platserna behöver få namn. Namnberedningen föreslår att den lilla parken öster om Timmergatan får namnet Ångsågsparken, eftersom Tullholmens ångsåg var belägen där fram till mitten på 1900-talet.

Namnberedningen förslår att lekplatsen inom Leopold Nygrens promenad får namnet Papperssaxas lekplats. Lekplatsen är belägen inom Leopolds Nygrens promenad. Leopold Nygren kallades Papperssaxa på grund av sina långa ben. Lekplatsen är dessutom belägen i ett område som på kartan påminner om en sax. Skären pekar norrut, lekplatsen är bulten och fingeröglorna är i söder.

Beslut: Namn på parken blir Ångsågsparken och namnet på lekplatsen blir Papperssaxas lekplats

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.