Gå direkt till innehåll
Beslut i  korthet från stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden


Stadsbyggnadsnämnden hade ett stort antal ärenden att besluta om denna gång. Bland dem märks byggvisionen för Vallargärdet, flerbostadshus på Herrhagsgatan och 19 nya bostäder i form av radhus på Kroppkärr. Dessutom fick ett flertal platser nya namn.

Byggvision Vallargärdet

En byggvision har tagits fram för Ulvsbyområdet. I visionen pekas lämpliga områden för ny bebyggelse ut. Visionen utgår från att bygga vidare på centrala Vallargärdet i en första etapp och föreslår mest ny byggnation där, då det är nära till befintlig service som affär, skola och busshållplats. Området kring Mossbergs har en potential att utvecklas och bli ett tydligare centrum. Även runt Klarälvsbanan som löper genom samhället föreslås ny bebyggelse. För att binda samman Klarälvsbanan med Vallargärdet behöver stråket dem emellan förstärkas, till exempel genom en bygata där gående och cyklister har företräde.

Under arbetets gång genomfördes en digital dialog med boende i Vallargärdet/ Ulvsby. Det togs även fram ett digitalt kartverktyg som barn i området kunde fylla i för att lämna idéer och beskriva hur de använder området idag.

Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Dokumentet ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten. Lämpliga områden för ny bebyggelse, verksamheter eller service som pekas ut i denna vision är både på kommunal och privat mark. Det är sedan är det upp till respektive fastighetsägare hur de vill utveckla marken i framtiden.

Beslut: Byggvisionen antas

Tillbyggnad och ändrad användning, av badhus och skolmatsal

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill göra en tillbyggnad på badhuset och ändra användningen av en skolmatsal för att anpassa lokalerna till annan verksamhet – Ungdomens hus (UNO).

Beslut: Bygglov lämnas

Bygglov för avvikelse från utfartsförbud mot Packhusallén

Bygglov söks för att boende i den planerade fastigheten på Tullen 2, intill MSB-huset, ska kunna svänga ut på Packhusallén.

Beslut: Bygglov lämnas

Tillfälligt bygglov för kylcontainer

Ett tillfälligt bygglov söks av Karlstads Energi för en kylcontainer vid Expositionshuset på Trädgårdsgatan (Styrmannen 3). Syftet med det tillfälliga bygglovet är att kunna förse huvudbyggnaden samt två andra byggnader med kyla fram till som längst 2025.

Beslut: Bygglov lämnas

Bygglov för flerbostadshus på Herrhagsgatan

På fastigheterna Thor 4 och Thor 14, mellan Herrhagsgatan och Olovsgatan finns önskemål om att bygga tre sammanbyggda huskroppar. Dessa kommer att inrymma totalt 33 bostäder på ett och ett halvt, två och tre rum med kök.

Beslut: Bygglov lämnas

Aktivitetsbyggnad med padel och gym

På Våxnäsgatan, mellan järnvägen och E18, på fastigheten Krukan 4, har bygglov sökts för två aktivitetsbyggnader i två våningar. Den sydvästra byggnaden kommer innehålla 14 padelbanor, garage, bobutik, gym och kontor. Den nordöstra byggnaden planeras innehålla en gokartbana på bottenplan och uthyrningsförråd på övervåningen. Användningsområdet för byggnaderna överensstämmer inte med gällande detaljplan.

Beslut: Ärendet återremitteras till förvaltningen så att sökanden ska kunna ha en dialog med närboende.

Radhus på Kroppkärr

Bygglov har sökts för att bygga radhus med tillhörande carport och förråd på fastigheten Växthuset 2 i Södra Kroppkärr. Detta blir etapp två av tidigare beviljat bygglov för grannfastigheten. Radhusen planeras i två våningar och kommer att innehålla 19 bostäder med vardera 5 rum och kök fördelat på 112 kvm boarea.

Beslut: Bygglov lämnas

Bebyggelseutredning Grava kyrka och Sanna

En bebyggelseutredning har genomförts för att utreda hur och i vilken omfattning ny bebyggelse kan

tillkomma inom området Grava kyrka och Sanna. Förslaget bygger på att kommunalt vatten och

avlopp inte byggs ut i området. Utredningen föreslår endast en mycket liten komplettering av bebyggelsen i området med hänsyn till översvämningsrisk samt möjlighet till vatten och avlopp.

Beslut: Utredningen godkänns

Planuppdrag Ulleberg/Zakrisdal

Önskemål finns om att göra det möjligt att etablera handel intill Ullebergsleden. Därför behöver ett större område utredas i ett planprogram.

Beslut: Planuppdrag lämnas

Nya namn på vägar och platser antogs

I området vid Välsviken ska en ny gata samt en cirkulationsplats anläggas. Den nya gatan ges namnet Alstervägen och cirkulationsplatsen får namnet Välsvikenrondellen. Den cirkulationsplats som idag har detta namn får namnet Banvaktarrondellen.

Gatan med adress Gruvgången 50-56 är en liten grusväg som ligger parallellt med huvudgatan. De boende har bland annat bekymmer med att blåljusmyndigheterna har svårt att hitta dit och föreslår därför att gatan döps och får namnet Carl Crispins väg. Namnet kommer från den stadsarkitekt

som både ritade, byggde och bodde i huset som är beläget på Grässlänten 2. Carl Crispin var stadsarkitekt i Karlstad under åren 1899-1929. Förutom att namnet tydligt anknyter till platsens historia genom att lyfta fram en betydelsefull person både för platsen och för staden i övrigt, ligger förslaget i linje med nämndens önskan om ett större medborgarinflytande i namngivningsfrågor.

En ny detaljplan för Haga entré har antagits och en ny gata, gränd och park ska anläggas. Östra stationsområdet låg inom det område och här fanns bland annat en vändskiva och ett lokstall och i anslutning till området finns också den gamla banmästarbostaden kvar. Parken i norr ges därför namnet Lokstallsparken. Den nya gatan ges namnet Östra stationsgatan och gränden ges namnet Banmästargränd.

Motion ”Genomför ny resvaneundersökning” besvaras

Socialdemokraterna föreslår i en motion att en ny resvaneeundersökning ska genomföras. Region Värmland avser att se över hur en resvaneundersökning kan genomföras.

E-förslag om att Månsberget ska utvecklas till grönområde besvaras

Ett e-förslag har kommit med förslag på att göra Månsberget till ett rekreationsområde för allmänheten. En ny detaljplan har antagits av kommunfullmäktige där en annan användning av marken föreslås. Området är inte heller i kommunal ägo samt har ett begränsat värde när det gäller rekreation på grund av buller. Dessutom finns det i närområdet andra mer lämpliga områden som utreds inom ramen för detaljplaneprocessen för Katrineberg.

Kontakt

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451, mejl: monika.martinsson@karlstad.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.