Följ Karlstads kommun

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 11 november

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2020 14:21 CET

Under dagens nämnd har ett antal bygglov givits, bland annat för ett 100-tal nya bostäder, kontorsbyggnad och gymnasieskola samt en sporthall. Flera detaljplaner antogs, en av dem ger ungefär 150 småbåtsplatser. Utöver detta har nämnden också tagit beslut kring en ny stadsindelning för Karlstads tätort.

Bygglov för fyra digitala skyltar

En ansökan om tillfälligt bygglov för fyra digitala skyltar på fastigheten Höken 14 behandlades. Fastigheten ligger på Hamngatan 12 A mitt emot parkeringshuset Duvslaget. De fyra digitala skyltarna planeras sitta cirka 60 cm från marken och ha en storlek om 2 x1,3 meter.

Beslut: Tidsbegränsat bygglov ges och gäller till december 2025

Tidsbegränsat bygglov för affärslokal med kontor

Det tidsbegränsade bygglovet till 31 augusti gäller för två byggmoduler på Örsholmen, Stormgatan 3. Byggmodulerna ska innehålla försäljning och kontor.

Beslut: Tidsbegränsat bygglov ges

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för utbildningslokaler

Sedan tidigare finns en paviljong uppställd på fastigheten Sommarro 1:3, vid Mariebergs idrottsplats, mellan fotbollsplan och tennisplaner. Paviljongen tjänar som tillfälliga lokaler för de förskoleavdelningar som ska flytta in i Vitsippans förskola som är under om- och tillbyggnad till och med december 2022. När Vitsippans förskola är färdig kan de tillfälliga lokalerna avvecklas och marken återställas.

Beslut: Det tillfälliga bygglovet förlängs till och med 30 juni 2023

Bygglov för 36 bostäder på Stockfallet

Åtta flerbostadshus i två våningar med totalt 36 lägenheter planeras i Stockfallet i hörnet mellan Kartlavsstigen och Hällmarksgatan.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för sporthall i Våxnäs

I norra delen av Våxnäs, utmed Säterivägen planeras en sporthall för padeltennis samt andra idrottsändamål. Byggnaden får ett enkelt utseende som inte avviker från de andra byggnaderna på platsen.

Beslut: Bygglov ges

Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av restaurang

På Bomstadbadens camping finns önskemål om att bygga ut befintlig restaurang där det nu står ett serveringstält. Restaurangen har funnits på denna plats sedan 1930, dvs innan strandskyddet började gälla och det finns ingen begränsning av byggrätten.

Beslut: Bygglov och strandskyddsdispens ges

Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av parkeringshus

Ett parkeringshus ska byggas vid centralsjukhuset och har sedan tidigare fått bygglov. Efter ytterligare studier kring antal p-platser har det visat sig att fler platser än planerat behövs. Bygglovet behöver därför ändras så att parkeringshuset kan få ytterligare en våning och därmed få totalt fem våningar där den översta våningen blir under bar himmel. Även fasaden ändras något och kompletteras med en konstnärlig gestaltning inspirerad av en leksaksbilbana.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för samlingslokal

Samlingslokalen som planeras på Rud har tidigare fått bygglov av stadsbyggnadsnämnden. Samlingslokalen ska användas som bland annat moské, café och kontor. Detta beviljade bygglovet har upphävts av Länsstyrelsen med anledning av det sätt parkeringsbehovet lösts på. Frågan har nu hanterats och ett nytt parkeringsavtal finns mellan sökande och teknik- och fastighetsförvaltningen.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för flerbostadshus

Två flerbostadshus med sju våningar planeras i Jakobsberg. Husen ska totalt innehålla 61 lägenheter i varierande storlekar mellan ett och fem rum. Husens yttre utformning är enkel med få material, sandfärgat tegel och laserat trä.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för kontorshus med gymnasieskola

På fastigheten Fanfaren 1, vid NWT, planeras ett kontorshus om fem våningar där våningsplanen ett till tre ska vara en gymnasieskola och våningsplanen fyra till fem blir kontor.

Beslut: Bygglov ges

Antagande av detaljplan för Färjestad

Detaljplanen för Färjestad 2:26, norr om travbanan, är nu klar för antagande. Denna detaljplan ger möjlighet till nya bostäder samt bekräftar befintlig markanvändning. Den skyddar också den före detta skolbyggnaden från rivning och förvanskning. Bostäderna i planen föreslås vara utformade som mindre flerbostadshus om totalt fem huskroppar i två våningar, planen ger dock möjlighet till annan utformning så som villor, parhus eller radhus.

Beslut: Detaljplanen antas

Antagande av detaljplan för småbåtshamn i Örsholmsälven

Denna detaljplan gör det möjligt att anlägga småbåtshamn i älvfåran mellan Örsholmen och Lamberget. I planen finns ungefär 150 småbåtsplatser samt 115 mindre förrådsbodar. Dessutom finns också ett förslag till byggrätt för ett café/restaurang och kiosk.

Beslut: Detaljplanen antas

Antagande av detaljplan för Hybelejen 16

Området för denna detaljplan ligger på Herrhagen, Verkstadsgatan. Planen innebär att cirka 70 nya bostäder i fyra huskroppar om fem bostadsvåningar kan byggas där det idag är parkeringsdäck. Parkeringen flyttas under mark.

Beslut: Detaljplanen antas

Ny stadsdelsindelning för Karlstad

Under de senaste åren har Karlstad vuxit snabbt vilket har lett till ett behov av att se över befintliga och nya stadsdelars namn och avgränsning. Namnberedningen, bestående av tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, har gjort en översyn.

Det finns ett antal kriterier för namnberedningen att utgå ifrån. Namnen ska vara unika i kommunen, ge återkoppling till platsen, vara lätta att skriva och uppfatta, vara korrekta språkligt och inte vara löjliga eller frånstötande. Dessutom ska de inte vara namn på nu levande personer och gärna vara namn med en tradition. I arbetet med den nya stadsdelsindelningen har varje stadsdelsnamn fått en beskrivning av varför namnet valts och merparten av dem har även fått en kulturhistorisk bakgrund.

Beslut: Den nya stadsdelsindelningen antas med två mindre ändringar