Gå direkt till innehåll
Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 10 juli

Pressmeddelande -

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 10 juli

Rivningslov och bygglov för Vallargärdets skola och ändrat planuppdrag för Snickaren 7 på Hagaborg var några av ärendena som beslutades på dagens stadsbyggnadsnämnd.

Rivningslov och bygglov för Vallargärdets skola

Vallargärdets befintliga skola är gammal och behovet av skolplatser växer i området. Därför ska Vallargärdets skola få en helt ny skolbyggnad som ska inkludera skola, förskola och kommunens första integrerade fullstora idrottshall. Den befintliga skolbyggnaden ska rivas och ersättas med en ny. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker därför om rivningslov för befintlig skola och bygglov för nybyggnad av skola med tillhörande komplementbyggnader och parkeringsplatser på fastigheterna Alstrum 1:130 och Alstrum 1:40.

Beslut: Rivning av befintlig byggnad samt bygglov för uppförande av ny byggnad beviljades.

Ändrat planuppdrag för Snickaren 7

Fastighetsägaren till Snickaren 7 (Pråmkanalen AB) önskar ersätta befintligt hus med ett nytt med bostadshus och har tidigare begärt planbesked. I samband med det svarade stadsbyggnadsnämnden att fastigheten skulle ingå i en större detaljplan tillsammans med KBAB som önskar utveckla Hagaborg. Planarbetet har dragit ut på tiden och fastighetsägaren till Snickaren 7 önskar nu att hans ärende hanteras i en egen detaljplan.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Snickaren 7.

Detaljplan för Ruds centrum ska ut på samråd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för Ruds centrum. Planområdet ligger inom stadsdelen Rud, cirka 2,5 km utanför Karlstads centrum och omfattar cirka 2,0 hektar. Syftet med planen är att pröva möjligheterna att utveckla Ruds centrum genom att befintliga centrumlokaler rivs och ersätts med bostäder och centrumverksamhet eller lokaler för centrumändamål i bottenplan. Förslaget syftar också till att stärka Ruds centrum genom att skapa en förbättrad och en tydligare centrumbildning och trevligare utsidor på centrum.

Planen tillåter markanvändningen för bland annat bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenplan. Förslaget bygger på att tillkommande verksamheter i bottenplan ska vändas utåt så att det kan skapas trevligare och tryggare centrummiljö.

Sammanfattningsvis innebär planen byggrätter för omkring 385 nya bostäder med inslag av cirka 4000 kvadratmeter yta för verksamheter samt möjlighet för ett nytt torg.

Beslut: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd om
förslag till detaljplan för Ruds centrum enligt PBL 5 kap 11 §. Samrådet kommer att skickas ut tillberörda och publiceras på webben under nästa vecka.

Läs mer på karlstad.se

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på nämnden och handlingarna i varje ärende.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

För mer information kontakta:

Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 054-540 10 45

Martin Hollertz, stadsbyggnadsdirektör, 054-540 36 41

Stefanie Myrin, kommunikationsstrateg, 054-540 46 88

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.