Gå direkt till innehåll
Beslut från teknik- och fastighetsnämnden 26 januari 2022

Pressmeddelande -

Beslut från teknik- och fastighetsnämnden 26 januari 2022

Upphandlingar för att kunna bygga gator, torg och park i Haga och gång- och cykelväg till Knappstad är några av resultaten efter dagens beslut av teknik- och fastighetsnämnden i Karlstad. Här kan du läsa om dagens beslut.

Upphandling för att bygga infrastruktur för Haga entré

I Haga ska det byggas bostäder, lokaler, upprustad strandpromenad och grönytor som ska bli en naturlig förlängning av stadsdelen Haga och en tydlig entré till stadsdelen och till Karlstads centrum. Nu är det dags för Karlstads kommun att bygga infrastrukturen och nämnden fattade idag beslut om att upphandla arbetet som en anläggningsentreprenad.

Upphandlingen omfattar ombyggnad av Hagaleden och Munkforsgatan, ny lokalgata, park och torg samt nya VA-ledningar och flytt av befintlig tryckspillvattenledning.

Beslut: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av anläggningsentreprenad för Haga entré.

Upphandling för att bygga gång- och cykelväg och lokalgator till nytt bostadsområde på Knappstad

Det ska byggas ett 40-tal bostäder på fastigheten Knappstad 2:8 och nu är det dags för kommunen att bygga infrastrutren i området. Därför beslutade nämnden idag upphandla en anläggningsentreprenad för området.

Upphandlingen omfattar gång- och cykelväg med kommunalt huvudmannaskap längsmed Margårdsvägen från Zakrisdalsvägen till det nya bostadsområdet, lokalgator med enskilt huvudmannaskap i anslutning till de nya tomterna samt nya kommunala VA-ledningar, dagvattendamm och pumpstation.

Exploateringsavtal för Eriksberg

Detaljplanen för nya industriområdet Eriksberg, på andra sidan E18 från Bergvik, är klar för antagande. För att detaljplanen ska antas i sin nuvarande form krävs ett exploateringsavtal med exploatören Karlstad Eriksberg Fastigheter AB för att reglera deras och kommunens rättigheter och skyldigheter.

Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av kostnader för utredningar och infrastruktur samt överlåtelse av allmän plats till kommunen.

Beslut: Upprättat förslag till exploateringsavtal med Karlstad Eriksberg Fastigheter AB avseende genomförandet av detaljplanen för Västra Eriksberg godkänns.

Övriga beslut

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade även om följande:

  • Förnyad bedömning av tidplaner för redan beviljade investeringsprojekt
  • Remissvar på Revidering av vattenvårdsplan för Vänern
  • Samrådsyttrande över detaljplanen för Norra Zakrisdal
  • Granskningsyttrande över detaljplanen för Blandaren 3

För mer information: 

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende.   

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.   

Kontaktpersoner:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054- 540 12 78      

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, 054-540 65 72   

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.