Gå direkt till innehåll
​​Beslut från teknik- och fastighetsnämnden 20 mars 2024​

Pressmeddelande -

​​Beslut från teknik- och fastighetsnämnden 20 mars 2024​

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade bland annat om klimatåtgärder som föreslagits av barn och om ny policy för uteserveringar.

16 klimatåtgärder – förslag från barn som ska genomföras eller utredas vidare

Hösten 2022 var barn- och ungdomsförvaltningen först ut i Sverige med att starta ett Elevborgarråd för klimatet. Målet är att skapa framtidstro och hopp bland barn och unga i Karlstads kommun och ge dem möjlighet att påverka Karlstads kommun till en mer miljö- och klimatvänlig framtid.

Under vintern bjöds alla barn och elever från de kommunala förskolorna och grundskolorna in att lämna förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer klimatsmart och miljösmart, 967 förslag skickades in. Förslagen sammanställdes och bearbetades därefter av ett 40-tal elevrepresentanter enats om 67 förslag. Teknik- och fastighetsnämnden har tilldelats 31 av dessa förslag.

Sex av förslagen ska genomföras, tio av förslagen ska utredas vidare och åtta av förslagen kommer inte att genomföras. Sju av förslagen pågår eller är helt eller delvis genomförda.

Ska genomföras:

 • Inför bilfri vecka. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att förslaget genomförs i samband med SM-veckan 2026.
 • Bygg fler och bredare cykelbanor.
 • Bygg fler och bättre cykelställ med tillhörande cykelpumpar.
 • Förbättra miljöinformationen.
 • Sätt solpaneler på alla kommunala tak.
 • Gynna klimatsmarta fritidsaktiviteter.

Ska utredas vidare

 • Begränsa biltrafik i city.
 • Starta kommunal trädgård.
 • Inför odlingsmöjlighet för alla.
 • Inför odling på skolor och förskolor.
 • Avsätt 30 % gräsyta till ängar.
 • Skapa spridningskorridorer.
 • Sätt upp solcellsblommor.
 • Sträva efter solpaneler på alla tak.
 • Starta stadsodlingar.
 • Inför renoveringspolicy.

Beslut: Återrapporteringen godkänns och teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra respektive utreda idéerna från barnen.

Förslag på ny policy för uteserveringar

Kommunens policy för uteserveringar har setts över för att göra det tydligare var uteserveringar kan tillåtas och hur de ska utformas på olika platser. Detta förslag till ny policy har behandlats av både teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden idag och ska nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Förslaget till ny policy grundar sig på en definition av uteserveringar i fyra kategorier och förslag på var olika kategorier ska tillåtas. Till exempel föreslås att uteserveringar med väggar och tak kan stå uppe året runt på Kungsgatan men att enklare uteserveringar som står direkt på marken med möbler som ska plockas bort efter stängning gäller på Drottninggatan.

Beslut: Policy för uteserveringar godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Sola byggåterbruk växer och flyttar till Örsholmen

Kommunen ska utveckla konceptet för byggåterbruk i koncernen och införa ett nytt koncept för möbelåterbruk internt i kommunen. För det krävs bland annat en ny och större lokal än dagens lokaler på gamla flygfältet. En lämplig lokal har hittats på Örsholmen i Karlstad. Idag fattade teknik- och fastighetsnämnden beslut om ett hyresavtal för den nya lokalen på Östanvindsgatan 14.

Beslut: Förslag till hyreskontrakt för lokal för teknik- och fastighetsförvaltningens behov godkänns.

Kommunen tar över driften av sjömacken 2024

Sjömacken vid Kanikenäset där båtar kan tankas med diesel och bensin har arrenderats ut av kommunen sedan 2001. För 2024 finns inget avtal med ny arrendator och kommunen kommer att ta över driften i egen regi.

Att sälja drivmedel är typiskt sett en uppgift för näringslivet men en kommun kan gå in om det finns ett behov av verksamheten men ingen marknad. Eftersom detta är den enda macken i Karlstad kommer kommunen att ta över driften.

Efter säsongen 2024 ska driften av sjömacken utvärderas och en eventuell upphandling av entreprenör inför kommande säsonger kan börjas i god tid med ett välutrett underlag.

Beslut: Sjömacken vid Kanikenäset drivs i egen regi under säsongen 2024.

Fågelgömsle ska byggas vid Södra Hyn

I ett e-förslag till kommunen föreslår en medborgare att ett fågelgömsle bör byggas vid Södra Hyn. Efter pandemin har det blivit ett uppsving för alla friluftsaktiviteter och vi ser ett ökat tryck även på våra fågelrika områden. Nämnden håller med om att det vore ett bra tillskott att bygga ett så kallat gömsle där fågelskådare kan vara gömda från fåglarna men ändå ha bra utsikt.

Då det är privat mark i området behöver en dialog tas med markägare för att få fram en så bra placering som möjlig. Skog- och friluftslivsenheten får i uppdrag att utreda ärendet och bygga gömslet.

Beslut: E-förslaget bifalls

Avslag på e-förslag om nya hundrastgårdar eftersom ny byggs under 2024

Under 2023 har 11st e-förslag inkommit om hundrastgårdar. Många kommentarer är återkommande, bland annat att det är för få hundrastgårdar i Karlstad, att storleken på de som finns idag är för liten. Nämnden har sedan tidigare beviljat ett e-förslag om en hundrastgård som kommer att byggas på Kanikenäset under 2024. Därför avslår nämnden e-förslagen om hundrastgårdar som inkommit under 2023.

För det redan bifallna e-förslaget så har teknik- och fastighetsförvaltningen riktat in sig på en yta vid Kanikenäset vilket är en central plats i Karlstad. Fokus har varit att hitta en, så långt det går, störningsfri plats som är tillgänglig och att det finns möjlighet till parkering och el i nära anslutning att koppla in belysning till hundrastgården på. Det är också en naturlig terräng med träd som skuggar.

Det finns också möjligheter för öppna föreningar att få nyttjanderättsavtal på allmän platsmark. I dagsläget pågår ett arbete med att se över möjligheterna för en nyttjanderätt till en förening på Stockfallet vilken skulle hålla en hundrastgård öppen även för allmänheten.

Beslut: E-förslagen i samlingsärendet avslås då teknik- och fastighetsnämnden redan bifallit och tilldelat medel för byggande av en hundrastgård 2024.

Ny belysning i Seminarieparken

I ett medborgarförslag skriver en medborgare att hen vill att det sätts upp bra belysning i Seminarieparken, från Marieberg till Seminariet. Stråket upplevs mörkt under höst och vintertid då det i dagsläget nästan inte finns någon belysning alls genom parken.

Då stora delar av Seminarieparken tillhör Region Värmland så vore det bra om en utveckling av parken, inklusive belysningen, sker i ett nära samarbete mellan Regionen och Karlstads kommun. Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan tidigare en pågående dialog med Regionen kring Seminarieparken och Regionens fastighetsförvaltare ser positivt på ett samarbete kring parken.

Kommunen kommer att sätta upp två belysningsstolpar på kommunens del för att öka tryggheten i väntan på att parken ses över i sin helhet.

Beslut: E-förslaget bifalls och två belysningsstolpar placeras i den del av parken som tillhör Karlstads kommun.

Övriga beslut

 • Tillfällig hastighetspåminnare placeras på Romstadsvägens 40-sträcka någon gång under 2024
 • Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av utförandeentreprenad för Karlstadstråket etapp 2.
 • Förslag på ny organisation för mark- och exploateringsfrågor
 • Remissvar för översiktsplan 2050
 • E-förslag avslås om att bygga en kopia av nedbrunna restaurangen i Stadsträdgården

För mer information kontakta

Monika Bubholz (MP), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, tfn 54-540 12 85

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, tfn 054-540 65 72

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.