Gå direkt till innehåll
Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun 14 mars

Pressmeddelande -

Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun 14 mars

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 14 mars. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Bygglov för 17 kedjehus i Stodene

OBOS projektutveckling AB har ansökt om bygglov för att bygga sjutton kedjehus fördelade i fem kedjehuslängor längs nya gatorna norr om Fruktvägen. Bostadshusen kommer att få en fasad av trä med en färgsättning i tre olika kulörer i varierande jordtoner.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för 17 kedjehus på fastigheten Södra Grava 1:66.

Bygglov för Sibyllarestaurang på Ilanda industriområde

Klarälvens försäljning AB har ansökt om bygglov för att bygga en Sibyllarestaurang med drive-in på fastigheten Ilanda 1:58 i närheten av väg 61/62.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Ilanda 1:58.

Beslut om bygglov på Lidl-tomten får vänta

Lidl Sverige KB har ansökt om bygglov för att bygga en affär på fastigheterna Skepparen 6 och 7. Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 14 februari 2018 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att upprätta en ny detaljplan för samma område. I uppdraget ingår att utreda förutsättningarna för att utveckla fastigheterna till att bli del av ett mer stadsmässigt kvarter i den nya stadsdel som växer fram i detta område. En etablering av en livsmedelsbutik kan troligtvis med fördel etableras i exempelvis en bottenvåning på ett framtida flerbostadshus, och bli en viktig service och ett bra komplement till övriga verksamheter som behöver inrymmas i ett centralt kvarter i en stad.

Av den anledningen behöver beslut om bygglov vänta tills det nya planförslaget arbetats fram, där ställning tas till såväl markanvändning som utformning och gestaltning.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om anstånd för bygglovsansökan för nybyggnad av affärshus. Ärendet gällande lov ska inte avgöras innan planarbetet för kvarteret Skepparen har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

Ny detaljplan ska tas fram för att bygga ut Hotell Drott

Fastighetsägaren har begärt planändring för att kunna bygga ut befintliga hotell Drott genom att kunna bygga på innergården. Stadsbyggnadsförvaltningen får nu i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att utreda om det är lämpligt.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplan antagen som bevarar värdefulla byggnader i Karlstads centrum

Fastighetsägaren för Björnen 4 har begärt planändring för att kunna bygga ut befintlig kontors- och handelsverksamhet. Kvarteret, som ligger längs med Järnvägsgatan och Älvgatan i centrala Karlstad, innehåller flera kulturhistoriska värdefulla byggnader. Gällande detaljplaner tillåter rivning av stora delar av kvarteret så ett syfte med den nya detaljplanen är att bevara nuvarande markanvändning och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den nya detaljplanen gör det även möjligt för bostäder, centrumändamål och kontor inom hela området. Förslaget innebär också möjlighet för påbyggnad inom delar av fastigheten Björnen 4.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för del av kvarteret Björnen.

Ny detaljplan ska tas fram för att bygga ut Orrholmsskolan och bygga ny idrottshall

Orrholmsskolan är i stort behov av renovering och behöver även byggas ut för att kunna ta emot fler elever då allt fler bostäder byggs i närområdet. Samtidigt finns även önskemål om en ny idrottshall. Därför har teknik- och fastighetsförvaltningen begärt planändring för både Orrholmsskolan och del av Orrholmens IP för att utreda hur detta kan lösas.

För att få så stor yta som möjligt för utemiljö/skolgård planeras idrottshallen ligga utanför skoltomten, vilket gör att planområdet blivit uppdelat i två delar. Del 1 av planområdet avses att planläggas för skolan och del 2 för idrottshall som kan hyras ut och användas av tex. idrottsföreningar efter skoltid/kvällstid och helger.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.

Ny detaljplan ska tas fram för idrottsplats och bostäder på Stockfallet

Området mellan Stockfallet och Edsgatan har i samband med både planläggning och framdragning av VA-ledningar, expanderat ganska fort. Karlstads kommun har också sedan 2006, genom den fördjupade översiktsplanen för Stockfallet-Edsgatan utpekat en reserverad yta, direkt öster om Stormyrsgatan för idrottsplats och bostäder.

För att täcka skolans framtida behov av idrottshall och övrig idrottsverksamhet inom Stockfallet och Edsgatan har teknik- och fastighetsnämnden begärt planläggning för en del av fastigheten Stockfallet 1:1 med syfte att pröva möjligheterna att åstadkomma mark för idrottsplats och bostäder.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.

Ny detaljplan ska tas fram för nya Fredricelundsskolan

Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar att ersätta Fredricelundsskolan med en ny byggnad. Den nya skolan ska också innehålla bibliotek och kommunal service för stadsdelen. Skolan planeras att uppföras närmare Våxnäs centrum i enlighet med det planprogram som varit samråd. Planprogrammet bearbetas för tillfället men läget på skolan bedöms fungera.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan.

Stadsdelsvision ska tas fram för Viken

Stadsdelen Viken påverkas av de förändringar som planeras kopplat till ett nytt resecentrum. Den södra sidan av spårområdet kommer utvecklas till en viktigare entrépunkt till resecentrum. Förändringar planeras också av Sjömansgatan och Ljungmansgatan som kommer förbättras vad gäller framkomligheten för bil. I samband med den utvecklingen är det viktigt att gatan får en utformning anpassad till staden och att barriäreffekter kan hanteras. Det finns också en del förfrågningar kring förtätning och utveckling av befintliga fastigheter som kan behöva ses i ett större sammanhang.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta stadsdelsvision för Viken.

Ytterligare elbuss köps in till snabbusslinjen Karlstadstråket

Karlstads kommun arbetar nu med att etablera en snabbusslinje mellan centrum och Rud. Den nya linjen beräknas bli klar vid årsskiftet och ska då trafikeras av nya större elbussar. Tre ledbussar är redan beställda och nu ska Karlstadsbuss köpa in ytterligare en elledbuss. Detta har blivit möjligt då elbusspremien som beviljas av energimyndigheten blir högre än tidigare kalkylerats. Istället för en premie på 600 000 kr per buss får nu Karlstadsbuss 1 500 000 kr per buss.

Genom att skaffa ytterligare en elbuss säkerställer kommunen att linjen trafikeras av samma fordonstyp på samtliga turer.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att komplettera trafikavtalet med Keolis med ytterligare 1 st eldriven ledbuss.

För mer information, kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.