Gå direkt till innehåll
Arkitektskiss som visar stadshotellet och den tillbyggnad som beviljades bygglov idag 20 juni. Skiss: Tengbom arkitekter.
Arkitektskiss som visar stadshotellet och den tillbyggnad som beviljades bygglov idag 20 juni. Skiss: Tengbom arkitekter.

Pressmeddelande -

Beslut från stadsbyggnadsnämnden 20 juni 2018

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 20 juni. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Detaljplan för bostäder och hotell bredvid KCCC godkänns och skickas till kommunfullmäktige

Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 110 nya lägenheter och hotell med 250 rum på ytan som främst består av parkering idag. En ny allmän gata mellan Tage Erlandergatan och Klarälven delar in området till två kvarter, ett väster och ett öster om den nya gatan.

Det västra kvarteret i anslutning till KCCC föreslås innehålla ett nytt hotell. Möjlighet finns även för bostäder och kontor i planen. I det östra kvarteret kompletteras befintlig bebyggelse med nya bostadshus och bildar ett mer sammanhållet kvarter.

Mot Tage Erlandergatan föreslås bebyggelse i sex bostadsvåningar eller hotell i motsvarande byggnadshöjd. Mot älven föreslås högre bebyggelse om 8 respektive 11 våningar. I detaljplanen finns möjlighet att anordna lokaler för centrumändamål. Parkering föreslås lösas i garage huvudsak under mark men också delvis ovan mark.

Beslut: Detaljplan för Hyttan 16 och 18 m fl. godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt plan- och bygglagen

Ny detaljplan antagen för att bygga ut Kvarnbergsskolan

Teknik- och fastighetsförvaltningen har begärt en planändring för att bygga om Kvarnbergsskolan. I den gällande detaljplanen för norra delen av skolområdet är byggnadshöjden begränsad till fyra meter. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en skolbyggnad i två våningar här, som kan byggas samman med skolbyggnaderna på södra delen.

Kvarnbergsskolan rymmer idag cirka 260 elever men ska efter ombyggnaden kunna ta hand om 400 elever.

Beslut: Detaljplan för del av Höjden 6 och del av Kvarnberget 1:1 antas

Ny detaljplan antagen för 31 nya lägenheter på Färjestad

Färestadbostäder AB vill bygga bostäder där det tidigare fanns en gammal livsmedelsbutik på Färjestad. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga ett femvåningshus och ett trevåningshus, båda med ytterligare en indragen takvåning. Det högre huset skulle kunna innehålla 17 lägenheter och det lägre 14 lägenheter.

Beslut: Detaljplanen för Koltrasten 23 antas.

Ny detaljplan antagen för bostäder i och vid gamla textilfabriken

Den gamla textilfabriken från 1910 längs Älvgatan i Karlstad har sedan 1981 använts som kontor. Ägaren vill nu bygga om det gamla huset till bostäder och bygga ett nytt bostads- eller kontorshus på fastigheten där det idag finns ett garage.

Det nya huset vinklas längs Rönngatan och har entré från gården. Det planeras att uppföras i två våningar med inredd vindsvåning. Totalt planeras cirka 28 lägenheter inom fastigheten.

Den gröna gården utformas med lek, grillplats, cykelförråd, miljöhus och boendeparkering. In- och utfart tillåts endast från Hagtornsgatan. Mot Älvgatan är det utfartsförbud. På marken i öster får ingen byggnad uppföras för att skydda intilliggande ek. Det befintliga huset får också rivningsförbud och byggnadens karaktär skyddas med bestämmelser i detaljplanen.

Beslut: Detaljplanen för Sälgen 6 med flera antas.

Kommunen överklagar till mark- och miljööverdomstolen för att göra det möjligt att bygga i Haga

Nämnden beslutade i oktober 2017 att anta detaljplan för kvarteret Bävern 9 för att göra det möjligt att bygga bostäder längs järnvägen i Haga. Beslutet upphävdes senare av Länsstyrelsen med hänvisning till buller. Kommunen överklagade till mark- och miljödomstolen. Vid sin prövning har mark- och miljödomstolen funnit att trafikbullret inte är skäl för att upphäva detaljplanen men de har dock upphävt detaljplanen för att de anser att inskränkningen av solljus och dagsljusinsläpp blir för stort.

Karlstads kommun delar inte mark- och miljödomstolens bedömning att ljusinsläppet utgör skäl för att upphäva den antagna detaljplanen. Därför beslutade nämnden att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

Kommunen tolkar mark- och miljödomstolens beslut som att detaljplanen hade godkänts om den gällde Stockholm då boende i centrala Karlstad inte ska behöva tåla samma olägenheter som i centrala Stockholm. Stadsbyggnadsnämnden tycker inte att plan- och bygglagen kan tillämpas olika i olika delar av landet.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden överklagar mark- och miljödomstolen i Vänersborgs dom 5 juni 2018.

Råd och anvisningar för skyltar i Karlstad

Kommunen har tagit fram anvisningar och råd för skyltar i Karlstads stadsmiljö för att skyltarna ska bidra till en attraktiv miljö och inte bli för dominerande eller utgöra ett hinder för framkomligheten. Anvisningar ska vara vägledande för stadsbyggnadsnämnden när de prövar tillstånd och beslutar om bygglov och för alla aktörer som arbetar med skyltar utomhus när de tar fram sina skyltar.

Anvisningarna innehåller bland annat råd om vad man ska tänka när man använder olika typer skyltar. De listar några vägledande principer som att alla skyltar bör vara anpassade till sin omgivning och den eventuella byggnad den ska sitta på, ta hänsyn till olika typer av funktionsnedsättningar, får inte skymma sikten i trafikmiljön och inte vara i vägen för utryckningsfordon.

Beslut: Anvisningar och råd för skyltar i Karlstads stadsmiljö antas

Bygglov för om- och tillbyggnad av Vitsippans förskola på Sommarro

Rohm & Co Förvaltning AB har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av Vitsippans förskola på Sommarro. Byggnaden hyrs av Karlstads kommun och innehåller idag fyra avdelningar. Om- och tillbyggnaden innebär att verksamheten kan utökas med ytterligare fyra avdelningar. Tillbyggnaden blir ett hus med två våningar.

Den befintliga byggnaden har höga arkitektoniska värden och renoveringen får inte utföras så att dessa värden förvanskas. Gestaltningen av tillbyggnaden har valts så att skillnaden mellan gammalt och nytt blir tydlig samtidigt som den tar upp valda formelement från den gamla byggnaden.

Beslut: Bygglov beviljas för om- och tillbyggnad av förskola på fastigheten Duvkullan 2.

Bygglov för gruppbostäder på Zakrisdal

Teknik- och fastighetsförvaltningen har sökt bygglov för att bygga gruppbostäder på Zakrisdal. Det ska bli sju lägenheter fördelat på två huskroppar, en gemensamhetsbyggnad i två våningar och en komplementbyggnad med förråd och soprum.

Beslut: Bygglov beviljas för gruppbostäder med tillhörande komplement- och personalbyggnad på fastigheten Manteln 1.

Bygglov för tillbyggnad av stadshotellet

SSRS Statt i Karlstad har sökt bygglov för att bygga en tillbyggnad till stadshotellet på den befintliga parkeringen. Tillbyggnaden ska vara i fyra våningar med garage och en takvåning för teknikutrymme. På taket ska det även bli en terrass med en pool. Det blir totalt 45 hotellrum.

Beslut: Bygglov beviljas för tillbyggnad av hotell på fastigheten Vågen 5.

Bygglov för kontorshus i fem våningar vid NWT

Max fastigheter AB har sökt bygglov för att bygga kontor med livsmedelsbutik i bottenplan på fastigheten Fanfaren 1, vid NWT-huset. Kontorsbyggnaden kommer att uppföras i fem våningar och ha en bruttoarea på 10 700 kvadratmeter. Fasaden kommer att bestå av fasadskivor i en gråskala, med skivor från ljust grå till mörkt grå.

Beslut: Bygglov beviljas för kontorsbyggnad med en livsmedelsbutik på fastigheten Fanfaren 1.

För mer information, kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Henrik Lindblom (L), andre vice ordförande, telefon 054-540 80 01

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.