Gå direkt till innehåll
Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 24 mars

Pressmeddelande -

Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 24 mars

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 24 mars.

Garantiskolor för läsåret 2022/2023

Enligt skollagen har alla vårdnadshavare rätt att välja skola för sitt barn. Om inget aktivt skolval görs anvisas en elev till en så kallad garantiskola. Gränsdragningen mellan anvisningsskolorna görs utifrån närhetsprincipen, säkra skolvägar och effektiva skolskjutslinjer. Nämnden fattar årligen beslut om vilka upptagningsområden som ska gälla för nästkommande skolval.

Elevantalet ökar i Karlstads kommun och inför höstterminen 2022 behöver åtgärder vidtas för de centrala högstadieskolorna. Att ändra gränserna för respektive skolas upptagningsområden är en möjlig åtgärd men förvaltningen föreslår istället att urvalskriterierna används för att i större utsträckning tacka nej till sökanden utanför upptagningsområdet.

Att med skolvalet begränsa antalet tillkommande elever, utanför respektive skolas upptagningsområde, skulle vara en tillräcklig åtgärd för att skolorna inte behöver överstiga sin maxkapacitet utifrån de prognoser som finns idag.

Garantiskolgränserna skulle kunna förbli oförändrade fram till att en eventuell utbyggnad av Mariebergsskolan står klar. Med den utökade kapaciteten kan man underlätta för de övriga två centrala högstadieskolorna fram till ett nytt centralt högstadium står klart.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:
Anvisningsskolor för läsåret 2022/2023 godkänns.

Ansvarig handläggare:
Johanna Falk Ewen, lokalstrateg, 054-540 32 45

Politiskt initiativ – vidareutveckling av Kulturskolans verksamhet

Barn- och ungdomsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kulturskolans verksamhet kan vidareutvecklas så att fler barn, i samtliga delar av kommunen, kan ta del av verksamheten. Särskilt fokus skulle vara på de grupper som idag är underrepresenterade. I uppdraget ingick även att utreda vilka kostnader som uppstår i samband med vidareutvecklingen samt ge förslag på hur det kan finansieras.

Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att kulturskolan bör ha ökat fokus i de områden där det är lägre deltagande i frivillig verksamheten. En betydelsefull åtgärd är att öka skolprojekt i de områdena. Verksamheten konstaterar att det generellt är ett lägre deltagande av elever från Tuggelite-, Nyeds, och Fredricelundskolan.

För Tuggeliteskolan bedömer förvaltningen att barn och elever är tillräckligt aktiva i andra föreningar och organisationer. I Nyeds skola har åtgärder redan vidtagits, genom att antal skolprojekt har ökat. Under läsåret har kulturskolan arbetat särskilt med insatser bland annat med digitalt musikskapande och musikal. Utöver detta bedöms inga ytterligare insatser krävas för tillfället.

Däremot bedömer förvaltningen att Kulturskolans närvaro särskilt bör stärkas vid Fredricelundsskolan. Närvaron bör bland annat stärkas genom ökat antal skolprojekt, genom ökat engagemang för meningsfull fritid och genom ökat samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Kulturskolan får i uppdrag att vidareutveckla verksamheten så fler barn och ungdomar i kommunen kan ta del av verksamheten.
 2. Kulturskolan får i uppdrag att erbjuda fler skolprojekt vid Fredricelundsskolan.
 3. Kulturskolan får i uppdrag att öka marknadsföringen av sin verksamhet i stadsdelen Våxnäs.
 4. Kulturskolan får i uppdrag att bibehålla riktade insatser vid Nyeds skola.
 5. Kulturskolan får i uppdrag att kontinuerligt följa deltagandet samt vidta åtgärder så fler barn och ungdomar i kommunen kan ta del av verksamheten.
 6. Kulturskolan får i uppdrag att öka samverkan med kultur- och fritidsnämnden gällande insatser för meningsfull fritid.
 7. Möjligheten att utöka kulturskolans budgetram prövas i budgetarbetet för 2022.

Ansvarig handläggare:
Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

Revidering av riktlinje för digitalisering i förskola och skola 2021–2023

I april 2020 beslutade nämnden tillfälligt att varje elev på mellanstadiet skulle få egen tillgång till dator eller läsplatta. På så vis gjorde pågående Coronapandemi att eleverna kunde delta i undervisning på distans - något som tidigare endast var möjligt för elever på högstadiet.

Riktlinjen för digitalisering i förskola och skola 2019–2021 behöver revideras för att säkerställa tillgången till digitala verktyg på mellanstadiet. Ökad tillgång till digitala verktyg ger elever bättre förutsättningar att dra nytta av digitaliseringens möjligheter samt ökar förutsättningarna för en likvärdig utbildning. Tillgång till digitala verktyg är också en förutsättning för digitala nationella prov som ska genomföras 2023.

Den ökade kostnaden finns budgeterad för 2021 vilket betyder att inga extra medel behöver skjutas till.

Förslag till reviderad riktlinje:

 • Grundskola, grundsärskola och fritidshem elever åk 1–3 / 1 enhet / 2 elever.
 • Grundskola och grundsärskola elever åk 4–9 / 1 enhet / 1 elev.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:
Riktlinje för digitalisering i förskolan och skola 2021-2023 godkänns.

Ansvarig handläggare:
Elin Johansson, avdelningschef kommunikation och digitalisering, 054-540 18 66

Fyra skolbytesperioder per läsår i förskoleklass och grundskola

Barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun har fattat beslut om urvalsgrunder för skolval och skolbyte inom Karlstads kommun. Inom kommunens grundskolor har önskemål om skolbyte kunnat göras löpande under hela året och har därmed inte endast varit knutna till skolstart och stadiebyten. Gemensamma rutiner för hur snabbt skolbyten kan ske och hur en bra överlämning ska göras har saknats.

Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att det i förskoleklass och grundskola ska införas fyra skolbytesperioder per läsår. Skolbyten genomförs vid höst- och vårterminsstart samt efter höstlovet och efter sportlovet. Alla skolbyten sker i mån av plats och utifrån nämndens beslutade urvalsgrunder. Detta kan bidra till att öka både rättssäkerheten och likvärdigheten i samband med skolbyte och god planeringstid för överlämning och mottagande av eleven utan att behöva begränsa möjligheten till skolbyte endast till terminsstart.

Bedömningen är att införandet av fyra skolbytesperioder bland annat kommer att bidra till bättre mottagande av elever då överlämning kan planeras och genomföras på ett bättre sätt, ökad rättssäkerhet i samband med bedömning och betygssättning, ökad studiero samt en mer effektiv användning av skolors ekonomiska, lokalmässiga och personella resurser.

Eftersom en kommun alltid har det yttersta ansvaret för att tillhandahålla utbildning till alla som har rätt till det, det vill säga barn och elever folkbokförda i kommunen, föreslår barn- och ungdomsförvaltningen vissa undantag för att kunna ta emot elever löpande och inte endast i anslutning till ordinarie skolval eller beslutade skolbytesperioder.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner barn- och ungdomsförvaltningens förslag att införa skolbytesperioder vid fyra tillfällen per läsår.
 2. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningen att utforma en anvisning för skolbyte.

Ansvarig handläggare:
Elisabeth H. Solberg, utredare, 054-540 35 47

För mer information kontakta:
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Ämnen

Taggar

Regioner