Gå direkt till innehåll
Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 14 april

Pressmeddelande -

Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 14 april

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 14 april.

Strategisk plan och budgetram 2022–2024

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram en plan och budget för kommande tre år. Den har sin utgångspunkt i kommunens övergripande mål och ska bidra till att dessa uppfylls. Den strategiska planen innehåller också långsiktiga omvärldsförändringar samt ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar samt investeringsbudget för åren 2022–2024.

38,1 mkr kommer att behövas för att bibehålla personaltätheten, lokalhyresökningar, löneökningar och övriga prisökningar. 10 mkr kommer att behövas för att minska barngrupperna i förskolan där möjligheter finns lokalmässigt. Där det lokalmässigt inte är möjligt att minska barngrupperna kommer personaltätheten att prioriteras.

Barn- och ungdomsnämnden begär också ökat anslag för att bland annat stärka upp organisationen av elevhälsan kring barn och unga, digitaliseringsarbetet inom grundskolan, täcka kostnader för personal och övriga omkostnader för familjecentralen som öppnas i skollokalen för Fredricelundsskolan 2022, stärka upp kulturskolans verksamheter samt fortbilda kommunens förskollärare för att kunna undervisa i grundskolans tidiga årskurser.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Strategisk plan och budget 2022–2024 för barn- och ungdomsnämnden godkänns.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef, 054-540 29 02

Långsiktig investeringsplanering 2024–2028

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram en långsiktig investeringsplan (2024–2028) för var i Karlstad det finns eller kan finnas behov av att bygga nya förskolor, skolor och centralkök. Den är baserad på Karlstads framtida bostadsexploatering och befolkningsprognos.

Mellan åren 2021 till 2029 visar befolkningsprognosen på en ökning med ca 500 barn i förskolan och ca 800 elever i grundskolan. I förstudien för central förskola som barn- och ungdomsförvaltningen gjorde tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen 2019 framkom att behovet av flera centrala förskolor finns. Därför planeras det för en ny central förskola i Karolinens lokaler i centrala Karlstad med start i början av 2022.

De centrala delarna vad gäller högstadiekapacitet har setts över. Förstudien visade på ett behov av en ny central högstadieskola och därför på går nu ett arbete för var den ska placeras. utredning, planering och genomförandetiden för en ny byggnad möjliggör en ny högstadieskola först 2025. Under tiden föreslås en tillbyggnad på Mariebergsskolan för att utöka antalet elevplatser och möta behovet som realiseras redan 2023.

Områden där barn- och ungdomsförvaltningen vill genomföra en förstudie tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen för att utreda behovet av förskolor och/eller skolor är Våxnäs, Västra Jakobsberg, Zakrisdal, Katrineberg, Vallargärdet, Välsviken samt Molkom.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Långsiktig investeringsplanering 2024–2028 för barn- och ungdomsnämnden godkänns.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef, 054-540 29 02

Intern kontrollplan 2021

Intern kontroll handlar om att säkra en effektiv förvaltning. Syftet är att säkerställa att verksamheten kan nå beslutade mål och uppdrag på ett säkert och effektivt sätt, samt att ge förutsättningar för en rimlig säkerhet. Koncernens nämnder och styrelser ska årligen fastställa en intern kontrollplan för det kommande kontrollåret.

Kontrollplanen ska grunda sig på en genomförd riskanalys. Med anledning av rådande pandemi har 2021 års riskanalys genomförts via en enkät där varje parti har riskvärderat elva risker. Tre av riskerna föreslås hanteras av ansvarig chef med stöd av verksamhetsplanen:

 1. Risk för att förskolebarnens förändrade kunnande inte synliggörs.
 2. Risk för att lärare med rätt utbildning och kompetens inte kan rekryteras och att bemanningen får göras utifrån rådande. förutsättningar.
 3. Risk för att efterlevnad av skollagen brister vid anställningar av en obehörig person för att bedriva undervisning i mer än sex månader.

Övriga åtta risker föreslås hanteras inom ramen för barn- och ungdomsnämndens kontrollplan:

 1. Risk för att förskolebarnen inte får den undervisning de har rätt till.
 2. Risk för att elever som är i behov av särskilt stöd inte får det stöd som de behöver.
 3. Risk för att det inte finns dokumenterade och kommunicerade ärendegångar på skolenheten för åtgärder rörande elever som behöver stödåtgärder.
 4. Risk för att åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten sätts in sent i elevernas skolgång.
 5. Risk för av att alla nyanlända elever i årskurs 7–9 inte erhåller en lagstadgad individuell studieplan.
 6. Risk för att huvudmannen inte följer upp resultat och uppföljningar dokumenteras inte inom fritidshemmens utbildning.
 7. Risk för att lokalkostnaderna ökar i relation till andra kostnader.
 8. Risk för att betyg inte sätts på ett rättssäkert sätt.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:
Intern kontrollplan 2021 godkänns.

Ansvarig handläggare:
Anna-Lena Norlander Groth, seniorkonsult, 054-540 29 03

Barn- och ungdomsnämndens yttrande angående Nordic International Schools ansökan om utökning - Skolinspektionens remiss

Nordic International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola årskurs 1–3 och fritidshem vid Nordic International School Karlstad i Karlstads kommun från och med läsåret 2022/23. Enligt skollagen ges Barn- och ungdomsnämnden möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrandet är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).

Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att om Nordic International School utökar sin verksamhet i enlighet med sin ansökan, så kommer det på både kort och lång sikt medföra ekonomiska som organisatoriska konsekvenser för flera skolenheter i kommunen. En utökning av Nordic International School skulle troligen komma att påverka elevsammansättningen i de kommunala skolenheterna och också få pedagogiska konsekvenser med försämrad likvärdighet som följd. På kort sikt blir det framför allt nödvändigt för Karlstads kommun att se över den beslutade storleken och kapaciteten för den nya skolan på Orrholmen.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som nämndens yttrande på Skolinspektionens remiss Dnr: 2021:515.

Ansvarig handläggare:
Elisabeth. H. Solberg, utredare, 054-540 36 47

Riktade insatser för barn och elever under rådande pandemi

Verksamheten för barn och elever har under en längre tid anpassats som en följd av den rådande pandemin. För att minska risken för smittspridning används utomhusmiljön i högre utsträckning. Nämnden avsätter medel för att bidra till att utomhusmiljöer utvecklas utifrån barns och elevers önskemål och behov.

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att 500 000 kronor avsätts till Karlstads barn och elever för extra riktade insatser för att bidra till att utomhusmiljöer utvecklas. Detta innebär ett stöd på 26 kr per barn och elev i förskolan och i grundskolan, både i förvaltningens verksamhet och i de fristående aktörernas verksamhet.

Det innebär även ett extra stöd på 26 kr per barn i fritidsverksamheten. Det ekonomiska stödet ska användas för att bidra till att utomhusmiljöer utvecklas utifrån barns och elevers önskemål och behov. Syftet är att berika utemiljöer för lärande, lek och aktivitet och på så sätt stimulera till ökad utevistelse. Det riktade ekonomiska stödet ska fördelas till respektive rektor i förskola och grundskola utifrån antal barn/elever.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. 500 000 kronor avsätts till riktade insatser för barn och elever för att bidra till att utomhusmiljöer utvecklas utifrån barn- och elevers önskemål och behov.
 2. 500 000 kronor tas från nämndens centrala egna kapital.

Ansvarig handläggare:
Lena Huldén, utredare, 054-540 87 02

För mer information kontakta:
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 82

Ämnen

Taggar

Regioner